PEFC bidrager til De 17 verdensmål

Hvordan kan PEFC bidrage til De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling?

PEFC bidrager til De 17 verdensmål

26. januar 2018 Nyheder Alle

  Hvordan kan PEFC bidrage til De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling?

verdensmål-2-række-frise-1-1024x219.png


https://verdensbedstenyheder.dk/17-verdensmaal-delmaal/

Af: Cecilie Rosendahl, PEFC Marketing

PEFC vil være med til at sikre en bæredygtig fremtid, og har derfor en mission om at være medvirkende til at De 17 verdensmål, der handler om at løse klodens største problemer, indfries inden år 2030.

I 2015 vedtog verdens regeringsledere, på FN-topmødet i New York, den hidtil mest ambitiøse udviklingsdagsorden, som frem til 2030 skal sende os i kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og den planet, vi bor på. PEFC ønsker at bidrage til at opnå De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Bæredygtig skovforvaltning er meget mere end blot at bevare klodens skove. Det adresserer ligeligt de sociale- økonomiske- og kulturelle dimensioner af De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Der er både indlysende og mindre indlysende sammenhænge mellem PEFC’s vision om en verden hvor mennesker forvalter skovene bæredygtigt

Hvordan PEFC bidrager til at opnå De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, kan du læse herunder:

1. Afskaf fattigdom
En stor del af verdens mest fattige folk lever i eller omkring verdens skove. PEFC er med til at mindske fattigdommen og skabe økonomisk vækst ved at tilbyde mindre skovejere en PEFC-certificering, så de på den måde sikrer sig adgang til markedet og en retfærdig pris for deres bæredygtige træ og produkter - uanset baggrund.

Derudover er skovene også med til at sikre menneskene i skovene mad, fisk, planter, frugter, nødder og svampe, som de er afhængige af for at overleve. 

Faktisk er omkring 1,6 milliarder mennesker verden over økonomisk afhængige af skovene, og 60 millioner mennesker er direkte afhængige af skovene, da de bor i og lever af dem.

2. Stop sult
Ved at små skovejere kan blive PEFC-certificerede, øges deres muligheder for at tjene penge på deres skovdrift. Når skoven giver værdi og indtægter for ejeren sikres det også, at der er et incitament til at skoven og dens økosystemer bevares fremover, hvilket sikrer, at der også i fremtiden kan skaffes fødevarer fra skovene til de allerfattigste i udviklingslandene.

3. Sundhed og trivsel
Verdens skove bruges til mange ting, og påvirker den menneskelige sundhed og trivsel; mange udøver forskellige aktiviteter i skovene, såsom gåture, leg og cykling. Derudover produceres der også produkter fra skovene, der indgår i forskellige lægemidler, som er med til at øge den overordnede sundhed for klodens befolkning

4. Kvalitetsuddannelse
Den indkomst som skovejerne får for deres bæredygtige produkter, investerer de ofte i at forbedre levevilkårene i landsbyerne, hvor skovejerne selv kommer fra. Der vil altså blandt andet blive investeret i at forbedre uddannelsesmulighederne for landsbyernes børn og unge, så flere og flere kan blive uddannet i fremtiden.
PEFC har desuden taget flere initiativer, hvor landsbyerne får uddannelse i hvordan de bedst muligt driver deres skove bæredygtigt.

5. Ligestilling mellem kønnene
PEFC er med til at skabe flere arbejdspladser - også for kvinder.
Flere af de mindre skovbrug drives af netop kvinder.

6. Rent vand og sanitet
De PEFC-certificerede skove er med til at beskytte og genoprette økosystemerne, der har betydning for, om der er rent vand, da skove er en af de bedste kilder til rent grundvand. En stor del af den globale vandhusholdning dannes og sikres af skovene. 

7. Bæredygtig energi
Træbaseret biomasse har et signifikant potentiale for renere energi. Også flere energiselskaber herhjemme i Danmark er ved at få øjnene op for bæredygtigt træ og genbrugstræ som en kilde til renere energi. Træ er en CO2-neutral energikilde.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
PEFC er med til at sikre - og skabe - flere jobs, da skovene generer beskæftigelse i fjerntliggende landdistrikter, og er grundlaget for mange mindre entreprenører og virksomheder. PEFC stiller og følger desuden nogle strikse sociale retningslinjer for at sikre ansvarlige og anstændige jobs.

9. Industri, innovation og infrastruktur
PEFC er med til at øge den globale infrastruktur ved at tilbyde PEFC-certificeringer til de mindre skovejere i udviklingslandene, så deres produkter kan sælges på det internationale marked til en højere markedspris.
Derudover tænkes der mange innovative og nye tanker i brugen af træ og hvordan træ kan bidrage til at fremtiden bliver mere bæredygtig og miljørigtig.
Træ er et bio-baseret byggemateriale, der har en positiv indvirkning på indendørsklimaet i bygninger, og så er træ genanvendeligt. De nyeste innovationstankegange inden for træ er bæredygtige byer, bygninger og højhuse lavet af vores alles vedvarende ressource; træ!

10. Mindre ulighed
Med en PEFC-certificering er det muligt for skovejerne i udviklingslandene at sikre sig en højere markedspris for deres træ, og det er medvirkende til en mindre ulighed i fremtiden. Også udviklingslandene er repræsenteret på lige vilkår i PEFC, og yder dermed indflydelse, når nye PEFC-standarder udvikles

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
Træ er et genanvendeligt byggemateriale, som med fordel kan bruges til at bygge fremtidens bæredygtige byer og lokalsamfund. Træ er et bæredygtigt materiale, og det fungerer som et CO2-lager, når det indgår i byggerier. Forureningen under produktion af træmaterialer er også betydeligt mindre end ved andre alternative bygningsmaterialer som stål og beton.

12. Ansvarligt forbrug og produktion
PEFC-mærkningen er en sikkerhed for at produktionen af træ foregår under strenge krav, som gør, at træet kan klassificeres som bæredygtigt. Fremtidens forbrug og produktion kan reduceres betydeligt ved brug af træ, da træ kan genanvendes, og kan holde i mange år, hvis det behandles korrekt.

13. Klimaindsats
Verdens skove er med til at mindske de klimaforandringer, vi står overfor. Træ absorberer store mængder CO2, der derfor ikke ender i atmosfæren, og så frigiver de ilt. Derudover kan produktionen af træ ske i uendeligheder, og det er muligt at producere træprodukter under langt mere bæredygtige forhold, end det er ved alternative produkter.

Skovene opsamler også store mængder vand, der er med til at hindre oversvømmelser og andre naturkatastrofer, og i områder med bakker og bjerge beskytter skoven mod laviner og mudderskred. 

14. Livet i havet
Verdens skove yder faktisk også indflydelse på vores verdenshave, vandet som vi drikker, og har brug for. Faktisk er skovbunden en fantastisk kilde til drikkevand, og omkring 75% af verdens tilgængelige ferskvand kommer rent faktisk fra skoven. Også områder med mangrover er en god yngleplads for fisk og fugle, fordi de giver ly og vigtige næringsstoffer. PEFC-certificerede skovbrugere er med til at beskytte skovens mangroveområder, så biodiversiteten fortsat kan være

15. Livet på land
PEFC’s eksistens bunder i at fremme bæredygtigt skovbrug, hvilket står direkte refereret under dette punkt i beskrivelsen af De 17 verdensmål. Ved at sikre bæredygtig skovhugst via en række strenge, fastsatte krav, er PEFC med til at sikre biodiversiteten og økosystemerne i og rundt om verdens skove. PEFC-standarderne indeholder ydermere en række regler, der er til for at beskytte skovenes plante- og dyreliv i fremtiden. Faktisk  er ca. 80% af alle plante- og dyrearter afhængige af skovene for at sikre deres eksistens - og det er PEFC stolte af at hjælpe til med.

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Gruppe-certificeringer er et af PEFC’s koncepter, der er skabt af PEFC selv, skovejerene samt en række støtteorganisationer. Denne ordning giver alle mindre skovejere mulighed for at drive deres skove bæredygtigt. På den måde kan mindre skovejere få en højere pris for deres træ, og blive en del af det internationale marked for bæredygtigt træ.

17. Partnerskaber for handling
PEFC er med til at styrke og udvikle en lang række landes egne evner til at mobilisere egne ressourcer igennem hugst og salg af bæredygtigt træ, så skovejerne på den måde, blandt andet, får et større indtægtsgrundlag. PEFC er et globalt partnerskab, der består af flere interessenter, som deler viden, ekspertise, teknologier og økonomiske ressourcer lokalt og globalt.Dette non-profit partnerskab har en fælles vision om at skabe en verden, hvori mennesker forvalter skovene bæredygtigt.

Der er altså en tydelig sammenhæng mellem PEFC’s arbejde for bæredygtig forvaltning af verdens skove og De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. PEFC omhandler ikke kun den miljømæssige dimension, der er at finde i målene. PEFC handler i ligeså høj grad også om de sociale- økonomiske- og kulturelle dimensioner som De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling også adresserer. Hos PEFC er vi stolte af at være medvirkende til at FN’s 17 verdensmål har muligheden for at blive realiseret i fremtiden, og hvis vi i fremtiden handler og køber bæredygtigt PEFC-certificerede varer og materialer, sikrer vi at fremtidens generationer også har muligheden for at opleve træernes mange muligheder.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse