Revisionen af PEFC Danmarks System

Det danske PEFC certificeringssystem blev godkendt første gang i 2001 og blev senest revideret i 2013. Det danske system er godkendt under PEFC International, som kræver, at de nationale systemer revideres med 5 års intervaller. 

Revisionen af PEFC Danmarks System

PEFC projekter

I september 2019 kunne revisionen af den danske PEFC-system begynde, hvor repræsentanter fra foreninger og organisationer med interesser indenfor bæredygtigt skovbrug skulle være med til at udvikle PEFC-systemet.

PEFC-systemet bliver udviklet igennem en proces, hvor alle med interesse i bæredygtigt dansk skovbrug har mulighed for at deltage.

PEFC Danmark har derfor inviteret et bredt udvalg af foreninger og organisationer til at indstille kandidater til de to arbejdsgrupper, som skal stå for revisionen af det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. 

I alt 19 organisationer og foreninger har indstillet kandidater til arbejdsgrupperne og PEFC Danmarks bestyrelsen besluttede på sit møde den 28. august 2019, at der er plads til alle de indstillede kandidater i arbejdsgrupperne.

"Vi er rigtig glade for at så mange forskellige organisationer er interesserede i at bidrage til revisionsarbejdet. Det er med til at sikre at vi får en stærk og bred faglighed. Vi ser frem til nogle gode og værdifulde diskussioner i arbejdsgrupperne, så vi kan sikre PEFC Danmarks målsætning om en bæredygtig forvaltning af de danske skove," forklarer Palle Thomsen, formand for PEFC Danmark. 


Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT) det fælles talerør for byggeforbundene på det politiske og administrative niveau i Danmark og EU.

Danmarks Jægerforbund repræsenterer de danske jægere og står for mest mulig jagt og natur.

Danmarks Naturfredningsforening - Danmarks største grønne medlemsforening, der arbejder for en rigere natur, et rent miljø og en bæredygtig fremtid.

Dansk Energi - er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark.

Dansk Fjernvarme - er fjernvarmens brancheforening og varetager synligt og effektivt medlemmernes interesser.

Dansk Skoventreprenør Forening - blev stiftet for at samle alle seriøse skoventreprenører i én organisation.

Dansk Skovforening - er skovbrugets brancheorganisation, som samler skovejere i et fagligt fællesskab om skov og natur.

Danske Juletræer - er en landsdækkende brancheforening for virksomheder, der arbejder med juletræer og klippegrønt.

DGI Outdoor - hjælper til at gøre det let for danskerne at være aktive i naturen.

FDF - er en børne- og ungdomsorganisation, med voksne der har noget på hjerte.

Friluftsrådet - er paraply for friluftslivet og varetager det samlede friluftslivs interesser
Logo fra HedeDanmark PEFC

HedeDanmark A/S -er en international anlægs-, handels- og servicevirksomhed inden for det grønne område.

Hedeselskabet - skaber grøn innovation og udvikler løsninger til klimatilpasning og naturpleje.

KFUM Spejderne - KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.

Landbrug & Fødevarer -varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og fødevarevirksomheder.

Naturstyrelsen - er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet, der varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark.

Pro Silva - er en europæisk sammen- slutning af skovfolk, som går ind for skovdyrkning baseret på naturlige processer.

Skovdyrkerforeningerne - er et tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur i det åbne land.
Logo Saltenlangsø Skovadministration

Salten Langsø Skovadministration A/S - er et driftsfællesskab ejet af 66 skovejere. Deres formål er at sikre medlemmerne en robust og god skovforvaltning

De organisatoriske detaljer

Hele revisionsarbejdet består af en række processer, hvor den sidste del er en international godkendelse. Læs mere om de forskellige elemeter i processen og finde relevante dokumenter nedefor. 

International godkendelse

PEFC er en global alliance, der på tværs af nationale grænser, arbejder for at sikre bæredygtigt forvaltede skove. Som nationalt medlem af PEFC International, skal den danske PEFC-ordning godkendes af PEFC International. Det er med til at sikre, at den globale PEFC-alliance arbejder for det samme mål og samme benchmark. 

Det danske PEFC-system skal godkendes internationalt, derfor bliver alle standarder samt relaterede dokumenter i juni 2021 sendt til international høring og godkendelsen. Se standarder der sendes til høring her.

Arbejdsgrupper

PEFC Danmark bestyrelse har nedsat to arbejdsgrupper, som skal revidere det danske system. Deltagerne i arbejdsgrupperne består af en lang række interessenter, som har interesse for bæredygtigt skovbrug. 

Arbejdsgruppe 1 – Kriterier for skovdriften

Arbejdsgruppe 2 – Systembeskrivelse og tekniske krav for gruppecertificering og certificeringsfirmaer

Læs referaterne fra arbejdsgrupperne her: 

Offentlig høring

Den 3. december 2020 blev det reviderede danske PEFC-system sat i offentlig høring, hvor alle med interesse for bæredygtigt skovbrug havde mulighed for at deltage. Den offentlige høring skal vare mindst 60 dage (PEFC DK 008-03, afsnit 7), og den var annonceret afsluttet den 1. februar 2021.

Høringssvarene skal nu præsenteres for de nedsatte arbejdsgrupper, diskuteres og relevante kommentarer indarbejdes. En sammenfatning af indkomne bemærkninger samt arbejdsgruppernes behandling heraf vil blive offentliggjort på PEFC Danmarks hjemmeside.

Alle dokumenter der er sendt i høring kan findes her.

Tidslinje og overgang til de nye PEFC standarder

PEFC Danmark forventer at en ny skovstandard kan implementeres i Danmark fra starten af 2022. Der vil være en overgangsperiode, hvor skovejere vil have god tid til at implementere den nye standard.

Men der mangler stadig et par trin, før de nye standarder er godkendt og kan implemetreres. Her kan du se en overordnet plan for forløbet med overgangen til den nye reviderede PEFC-skovstandard.

Revisionsprocessens tidsplan har været ændret flere gange fordi nye restriktioner og ændringer i de administrative forhold da COVID-19 har ændret arbejdsbetingelserne. 


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse