PEFC: Vand og jord

Skovene spiller en væsentlig rolle i beskyttelsen af verdens vandressourcer og i det globale vandkredsløb. Skovenes mest signifikante bidrag til vandforsyningen er ved at sikre høj vandkvalitet.

PEFC: Vand og jord

Skovene spiller en væsentlig rolle i beskyttelsen af verdens vandressourcer og i det globale vandkredsløb. Skovenes mest signifikante bidrag til vandforsyningen er ved at sikre høj vandkvalitet.

Hvad vi gør:

- PEFC stiller krav om at skovenes beskyttende funktioner for samfundet opretholdes og forbedres gennem en hensigtsmæssig skovforvaltning. Dette omfatter også beskyttelse af vandressourcen mod skadelige virkninger af f.eks. oversvømmelser eller jordskred og beskyttelse mod jorderosion. (VM6: Rent vand og sanitet)

- Vi kræver at der tages særlige hensyn i skovområder der har en vandbeskyttelsesfunktion, for at undgå skadelige virkninger på kvaliteten og mængden af vandressourcen.Dette omfatter fx minimeringen af brugen af pesticider og forbud mod brugen af særlige skadelige kemikalier der kan påvirke vandkvaliteten på en skadelig måde. 

- Endvidere skal der ved anlæg af skovveje, overkørsler og andre infrastrukturer i skoven sikres, at vandmiljøet ikke påvirkes negativt og at det naturlige niveau og de naturlige funktioner for vandløb bevares.

Generelt: Vand og jord

 © Best Friend of Nature af Sofyan Efendi

Træernes rødder er effektive til at holde på jorden ved kraftige regnskyl og minimerer derved erosion og stabiliserer jorden. På den måde reduceres sedimentation som ellers er et af de største problemer for vandkvaliteteten rundt om i verden.

Skove spiller også en central rolle i tilgængeligheden af vand. Træerne absorberer vand der kommer som nedbør men også fra jorden gennem deres rødder. Gennem en såkaldt fordampningsproces bliver vandet frigivet til atmosfæren og bidrager dermed til det globale vandkredsløb. På samme tid evner skoven at frigive vandet på det rigtige tidspunkt ved at opretholde og forbedre jordens infiltration og jordens evne til at lagre vand.

© Sunrise in Summer af Obert Sommer

Specielt i troperne spiller regnskove en vigtig rolle ved at sikre vand til planter og dyr der søger ly under de tætte trækroner.

Uden skove, ville der være en øget afstrømning af regnvand, som vil medføre erosion af de øverste jordlag. Ligeledes vil den manglende fordampning fra træernes blade betyde at en vigtig del af den globale vandkredsløb afbrydes, hvilket kan resultere i øget tørke og ørkendannelse.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse