PEFC: Klimaforandringer

Bæredygtig skovforvaltning kan bidrage til at bevare skovene og skovenes biodiversitet og kan dermed styrke deres modstandskraft og gøre det muligt for dem at tilpasse sig og reducere klimaændringernes påvirkninger.

PEFC: Klimaforandringer

Bæredygtig skovforvaltning kan bidrage til at bevare skovene og skovenes biodiversitet og kan dermed styrke deres modstandskraft og gøre det muligt for dem at tilpasse sig og reducere klimaændringernes påvirkninger.

Hvad vi gør:

- PEFC certificering giver sikkerhed for, at skovressourcerne bevares og forbedres, og samtidig sikrer, at skovene kan virke som et naturligt lager for kulstof.

- Én kubikmeter træ kan opbevare 1 ton CO2. Ved at bruge bæredygtigt træ som erstatning for fossile energikilder eller kulintensive byggematerialer, såsom stål eller cement, kan vi bidrage til at sænke mængden af kulstof i atmosfæren. (VM 9: Industri, innovation og infrastruktur)

- Energi udvundet af træ svarer til omkring 40% af vores vedvarende energiforsyning. PEFC-certificering sikrer, at de vedvarende energiprodukter kommer fra bæredygtige og ansvarlige kilder. (VM 7: Bæredygtig energi)

- Verdensskovene absorberer næsten 40% af menneskeskabt CO2. Med certificering kan vi sikre skovenes fremtid.

- Sunde og bæredygtigt forvaltede skove kan virke, som barrierer for nogle af de alvorligste virkninger af klimaændringerne såsom oversvømmelser, orkaner og kraftige vinde, som kan være til stor fare for mange svage befolkningsgrupper i verden.

Generelt: Klimaforandringer 

Klimaændringer er en af de hidtil største udfordringer menneskeheden står over for. Den øgede forekomst af naturkatastrofer, ændrede vejrmønstre, indlandsisen der smelter, stigende vandstand i havene og tørke er blot nogle af de allerede eksisterende konsekvenser af klimaforandringer, der opleves af verdens befolkning.

© Sapto Nugroho

Bestræbelserne på at imødekomme de klimatiske forandringer, har en tendens til at fokusere på metoder – hvor man koncentrerer sig om at reducere de kendte årsager, som drivhusgasser i atmosfæren samt tilpasning, hvor man arbejder på at mindske virkningerne af klimaændringerne.

Klimaændringerne har sommetider flersidige og modstridende konsekvenser for skovene. Skovenes økosystemer kan fungere som et redskab til at modvirke og tilpasse klimaændringer. Skovene har den funktion at de kan optage og lagre betydelige mængder af kulstof i skovens biomasse.

Ligeledes har skovene en beskyttende funktion ved i ekstreme vejrbegivenheder og kan f.eks. forebygge erosion af de øverste biologisk vigtige muldlag i kraftige regnskyl og beskytte mennesker, dyr og vigtige infrastrukturer mod stormpåvirkninger. Tilsvarende kan træ og biomasse fra skove når det anvendes til energiformål bidrage til et fossilfrit samfund.

Selvom skovene har en væsentlig rolle i bestræbelserne på at bekæmpe klimaændringer, er de også meget sårbare over for de skiftende klimaforhold.

Klimaet på en given lokalitet har betydning for hvilke skovtyper der findes og i takt med at klimaforholdene ændrer sig, må skovene tilpasse sig. Desværre er den tidsramme, der kræves for tilpasning som regel mere langsigtet end den klimaforholdene ændrer sig på, på nuværende tidspunkt.

Som et resultat af ændrede klimaforhold, er skovenes evne til at tilpasse sig formindsket, hvilket kan resultere i tab af skovenes biodiversitet.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse