PEFC: Biodiversitet

Biodiversitet er et begreb, der henviser til mangfoldigheden af liv på jorden. Det omfatter genetisk mangfoldighed, arternes og økosystemet mangfoldighed, og samspillet mellem dem og med deres omgivelser.

PEFC: Biodiversitet

Biodiversitet er et begreb, der henviser til mangfoldigheden af liv på jorden. Det omfatter genetisk mangfoldighed, arternes og økosystemet mangfoldighed, og samspillet mellem dem og med deres omgivelser. Skovene er hjem til over 80% af jordens arter af dyr og planter. 

Hvad vi gør:

- PEFC's arbejdstilgang "act locally, think globally" giver betydelige fordele og bidrager positivt til bevarelse og forbedring af biodiversitet i skovene i hele verden. (VM 15: Livet på land)

- I PEFC certificerede skove, skal det sikres, at biodiversiteten bevares og øges, at særlige nøglebiotoper er beskyttede at hugsten og tilvæksten i skoven er balanceret, og at degraderede skovøkosystemer genoprettes.

- De nationale standarder er skræddersyet til de specifikke lokale forhold, så der sikres en balance mellem hensynene til skovens stabilitet, produktion af træ og andre goder, driftsøkonomi, miljøbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, landskab- og kulturhistorie samt sociale hensyn der afspejler nationale politiske, socio-økonomiske, kulturelle og administrative betingelser.

- Genetisk modificerede organismer (GMO'er) må ikke anvendes i PEFC certificerede skove. Pesticider og herbicider skal også minimeres og så vidt muligt erstattes af skovdyrkningsmæssige alternativer og biologiske midler.

- Bæredygtig skovdrift, som defineret af PEFC sikrer, at skovene fortsat er de mest biologisk mangfoldige og værdifulde terrestriske økosystemer på jorden, og at samfundets behov og krav vil blive opfyldt på lang sigt.

Generelt: Biodiversitet

Skovene er blandt de mest biologisk mangfoldige og værdifulde terrestriske økosystemer på jorden. Ud over alle de træarter, skovene indeholder, er skovene også hjemsted for omfattende og komplekse samfund bestående af planter, dyr, insekter, svampe og mikroorganismer. Deres tilstedeværelse og interaktion resulterer i mange af de væsentlige økologiske processer, der finder sted i skovene, herunder bestøvning, frøspredning og nedbrydning.

Således danner biodiversiteten grundlaget for mange af de værdier og -ydelser, som skovene levere til samfundet. Disse omfatter fødevarer (fx. bær, svampe og urter), fiber, biomasse og træ; levesteder og husly for mennesker og dyreliv samt åndelige og rekreative fordele (fx jagt).

Men at opretholde skovenes biodiversitet er en kompleks udfordring, idet den sociale og økonomiske udvikling i verdenssamfundet strider mod en grøn profil, da efterspørgslen er så radikal, at naturen ikke altid kan følge med.

Skovødelæggelse og skovrydning medfører alvorlige negative konsekvenser for biodiversiteten i skovene. FAO (Food and Agriculture Organization) anslår, at 13 millioner hektar skov, går tabt hvert år til skovrydning, som i sig selv har en væsentlig indvirkning på adskillige arter.

Tilsvarende er biodiversiteten i forarmede skove negativt påvirket, hvilket resulterer i mindre modstandsdygtige økosystemer, der har svære ved at at tilpasse sig eller komme sig når den udsættes for skiftende klimaforhold.

Hvis skovenes biodiversitet skal bevares og forbedres, kræver det at vi tager ansvar og sikre at skovenes økosystemer forvaltes ansvarlighed med fokus på bevarelse af ressourcerne og bæredygtighed.

Foto: Leif Heegaard

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse