pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Vedtægter for PEFC Danmark - 6.udgave

24. april 2012

§ 1 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Programme for the Endorsement of Forest Certifications schemes Danmark – forkortet PEFC Danmark. PEFC Danmark er en medlemsstyret, selvejende og uafhængig juridisk person.

1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg.

§ 2 Formål
2.1 Foreningens formål er at fremme udbredelsen af bæredygtig skovdrift gennem:

 • vedligeholdelse og videreudvikling af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift i henhold til PEFC Councils (PEFCC) til en hver tid gældende bestemmelser.
 • markedsføring af PEFC ordningen overfor relevante aktører.

2.2 PEFC Danmark skal være medlem af PEFCC, og fungere som nationalt organ for dette.

§ 3 Medlemmer
3.1 Organisationer, virksomheder og andre interessenter med interesse for at fremme PEFC Danmarks formål kan, hvis bestyrelsen tiltræder det, blive ordinær medlem af PEFC Danmark.

Offentlige myndigheder kan ikke optages som medlemmer.

3.2 Ansøgning om medlemskab skal være skriftlig. PEFC Danmarks bestyrelse, jf § 5, afgør spørgsmål om optagelse med mindst 2/3´s flertal af de fremmødte stemmer.

3.3 Ordinære medlemmerne af foreningen med stemmeret inddeles i 3 grupper:
Gruppe 1: Skovbruget
Gruppe 2: Forædlingsindustrien og handlen – hele værdikæden fra skoven og frem til slutbrugeren.
Gruppe 3: Øvrige med interesse for bæredygtig skovdrift

Gruppetilhørsforhold besluttes i bestyrelsen i samarbejde med ansøgeren.

3.4 Medlemmerne forpligter sig til at overholde Foreningens vedtægter og lovlige vedtagelser truffet af bestyrelsen.

Såfremt et medlem bevist skader eller modarbejder PEFC Danmarks formål eller i øvrigt ikke overholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægter eller de af bestyrelsen lovligt trufne beslutninger kan medlemmet ekskluderes ved bestyrelsesbeslutning med mindst 2/3´s flertal af de fremmødte stemmer.

3.5 Udmelding skal ske skriftligt og sker med øjeblikkelig virkning. Udtrædende medlemmer har ikke krav på andel i foreningens formue.

§ 4 Generalforsamling
4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers skriftligt varsel. Samtidig med indvarslingen bekendtgøres generalforsamlingens dagsorden.

4.3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:
Valg af dirigent.

 1. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
 2. Aflæggelse af det reviderede regnskab og orientering om budget.
 3. Fastlæggelse af medlemskontingent.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 5. Valg af formand og næstformand. Vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne.
 6. Valg af revisor.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.


4.4 På generalforsamlingen stemmes ved personlig nærværelse eller gennem skriftlig fuldmagt til et medlem af PEFC Danmark.

4.5 Hver gruppe – jf. punkt 3.3 - har 5 stemmer, som fordeles ligeligt mellem de tilstedeværende i grupperne.

4.6 Enhver afstemning foregår skriftligt, såfremt eet tilstedeværende medlem kræver det.
Valg til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand samt afstemninger vedrørende vedtægtsændringer og eksklusioner skal dog altid ske skriftligt og hemmeligt.

Ved afstemninger træffes afgørelsen ved simpelt flertal, når anden ordning ikke udtrykkeligt er nævnt i vedtægterne.

4.7 Ethvert medlem kan anmode om at få sat et emne på dagsordenen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15/3. Forslag, der ikke rettidigt er indbragt til bestyrelsen, kan bringes under behandlingen af punktet ”Eventuelt” på dagsordenen, og kan sættes under vejledende afstemning.

4.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling således, at denne afholdes senest 3 uger efter beslutningen om at den skal afholdes.

Indkaldelsesvarslet er 10 dage, og indkaldelsen skal angive de forslag, der ønskes afgjort på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 5 Bestyrelsen
5.1 Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 har hver ret til op til 3 bestyrelsesposter, inklusive formands- eller næstformandspost.

Valg til bestyrelsen sker ved afstemning i henhold til paragraf 4.6.
Valgperioden er 2 år. I lige år vælges et medlem til gruppe 1, to medlemmer til gruppe 2 og et medlem til gruppe 3, i ulige år vælges to medlemmer til gruppe 1, et medlem til gruppe 2 og to medlemmer til gruppe 3.

Formanden og næstformanden skal vælges fra hver sin gruppe. Såfremt der kun er repræsenteret medlemmer fra enten gruppe 1, gruppe 2 eller gruppe 3 vælges formand og næstformand fra samme gruppe.

5.2 Bestyrelsen skal varetage de opgaver som følger af formålet, jf. § 2. Bestyrelsen etablerer et sekretariat til støtte for PEFC Danmarks virksomhed. Det påhviler bestyrelsen at forestå forsvarlig drift af foreningen. Bestyrelsen vælger nationale repræsentanter og observatører til generalforsamlingen i PEFCC.

5.3 Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Såfremt en gruppe er repræsenteret med færre medlemmer i bestyrelsen end de andre grupper, vil den gruppe med færrest repræsentanter opnå samme stemmetal som de andre grupper. Stemmerne fordeles ligeligt til repræsentanterne inden for gruppen.

5.4 Medlemmer kan tillige sende indtil 2 observatører til bestyrelsens møder.

5.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

5.6 Bestyrelsen kan oprette arbejdsgrupper for at løse bestemte opgaver.

Til de 5 årige revisioner af ordningen skal der nedsættes en eller flere arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne skal følge den til en hver tid gældende Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem (bilag 1)

Bestyrelsen skal godkende ændrede og reviderede dokumenter ved simpelt flertal.

5.7 Organisationer, herunder også offentlige myndigheder og institutioner, kan efter bestyrelsens beslutning få observatørstatus i PEFC Danmarks bestyrelse.

§ 6 Bestyrelsens møder
6.1 Formanden indkalder til møde i bestyrelsen, når der skønnes behov for det, dog mindst en gang årligt.

Endvidere skal der indkaldes til møde hvis mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer, såvel med som uden stemmeret, kræver det.

6.2 Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for mødet. Eventuelle forslag fra bestyrelsesmedlemmerne skal fremsættes skriftligt senest 8 dage før mødets afholdelse. Emner, hvorom der skal holdes afstemning skal fremgå af dagsordenen.

6.3 Bestyrelsen kan træffe beslutninger ved simpelt flertal blandt de stemmeberettigede, undtagen i sager nævnt i §3 om optagelse af medlemmer og § 10. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Ved afstemninger i bestyrelsen har de stemmeberettigede medlemmer det antal stemmer der er dem tildelt jf. § 5.

6.4 På bestyrelsens møder kan foruden bestyrelsens medlemmer deltage de i § 5, nævnte observatører med taleret, men uden stemmeret.

6.5 Referat af møderne sendes til bestyrelsens medlemmer og observatører.

§7 Appelkomite
7.1 PEFC Danmarks bestyrelse har det overordnede ansvar for at håndtere og løse klager eller konflikter der relatere til certificering under den danske ordning og som ikke kan løses af certificeringsorganets eller akkrediteringsorganets egne procedurer.

7.2 Der findes to forskellige situationer hvor der er behov for en appelkomité:

 • Konflikter relaterende til implementeringen af kravene i den Danske PEFC ordning i konkrete sager.
 • Klager over klarheden og tolkningen af kravene i de danske standarder.

En appelkomite skal nedsættes hvis der ikke kan opnås en aftale mellem de involverede parter

7.3 Anmodning om prøvelse af klager eller stridigheder skal fremsendes skriftligt til PEFC Danmark sammen med relevant dokumentation. Herefter vurderer PEFC Danmarks bestyrelse om anmodningen falder inden for en af de 2 typer af tvister som er defineret i § 7.2

7.4 Ved klager eller stridigheder nedsættes en upartisk appelkomité med den nødvendige ekspertise til at vurdere klagen eller konflikten. Appelkomiteen nedsættes på ad hoc basis. Appelkomiteen skal bestå af 3 medlemmer. Hver part udpeger 1 medlem som i fællesskab udpeger det tredje medlem, der samtidig skal fungere som formand for appelkomiteen. Appelkomiteen skal inden for en måned efter den er nedsat komme med en anbefaling til løsning til bestyrelsen.

§ 8 Hæftelse
8.1 Foreningen hæfter for sine forpligtigelser med foreningens formue. Medlemmerne hæfter ikke for PEFC Danmarks forpligtelser.

§ 9 Økonomi og regnskab
9.1 Bestyrelsen indstiller medlemskontingent til vedtagelse på generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter PEFC notifikationsafgift. Bestyrelsen påser, at der tilvejebringes indtægter til at dække medlemskontingentet til PEFCC, drift af sekretariatet og andre nødvendige fælles udgifter.

9.2 Medlemsorganisationerne dækker selv sine egne omkostninger ved deltagelse i arbejdet i PEFC Danmark.

9.3 Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig regnskabsføring og forvaltning af PEFC Danmarks midler.

9.4 Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet skal revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Regnskabet underskrives af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

§ 10 Vedtægtsændringer
10.1 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af generalforsamlingens totale stemmetal.

§11 Opløsning
11.1 Opløsning af PEFC Danmark kræver 2/3 flertal af generalforsamlingens totale stemmetal. Forslag om opløsning af PEFC Danmark skal være fremsat med 1 års varsel.

11.2 Ved vedtagelse af opløsning skal bestyrelsen afgøre anvendelsen eller fordelingen af en eventuel formue i PEFC Danmark, idet formuen skal anvendes til fremme af bæredygtig skovdrift. Formuen kan ikke udloddes til medlemmerne.

§12 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
12.1 Nærværende vedtægter er vedtaget 22. september 1999, 5. januar 2003, 5. januar 2007, 18. oktober 2007, 15. april 2008, 21. april 2009 og 24. april 2012. De den 24. april 2012 vedtagne ændringer træder i kraft straks.

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!