pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Skovstandarden

Målsætningen for den danske PEFC skovstandard er gennem certificering af skove at fremme en bæredygtig udvikling og drift af de danske skove, under et balanceret hensyn til både de økonomiske, økologiske og sociale aspekter ved skovdriften. 

PEFC Danmarks skovstandard opdelt i 4 hovedafsnit, hvor der for hvert hovedafsnit er beskrevet detaljerede kriterier, der skal efterleves i certificerede skove.

 • Et skovdyrkningsafsnit med kriterier for bl.a. foryngelsesformer, træartsvalg og andre aspekter tæt knyttet til forvaltningen af skovenes træproduktion.
 • Et miljø- og biodiversitetsafsnit med kriterier for bevarelse og udvikling af skovens biodiversitet, naturværdier, miljøbeskyttelse, vildtforvaltning samt landskabelige og kulturhistoriske værdier.
 • Et socialt afsnit med kriterier vedrørende friluftsliv, dialog med lokalsamfundet samt ansattes rettigheder og uddannelse.
 • Et planlægningsafsnit med krav til formulering af driftsformål samt registreringer og dokumentation af driften.

Skovmose

Tilsammen udgør kriterierne fundamentet for en langsigtet bæredygtig drift af PEFC certificerede skove, hvor der sikres en balance mellem hensynene til skovens stabilitet, produktion af træ og andre goder, driftsøkonomi, miljøbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, landskab- og kulturhistorie samt sociale hensyn.

Kriterierne og de indikatorer som knytter sig til dem, sikrer desuden, at den bæredygtige skovdrift kan dokumenteres overfor en forstkyndig auditor og i sidste ende markedet og forbrugeren. 

Kriterierne handler om bevaring og vedligeholdelse af:

 • Skovarealet og træressourcerne – fx ved at anvende træarter der er tilpasset det danske klima og sikre et vedvarende skovdække
 • Skovenes sundhed – fx ved at fremme brugen af blandingsbevoksninger og naturlig opvækst
 • Skovenes produktion – fx ved at vælge træarter med stabil produktion og variere valget af træarter
 • Skovenes dyre- og planteliv – fx ved at beskytte sjældne plante- og dyrearter, efterlade dødt træ til insekter og fugle og udlægge arealer som urørt skov
 • Skovenes beskyttelse af jord og vand – fx ved at begrænse jordbearbejdning og brugen af pesticider og gødning.
 • Skovenes kulturelle, landskabelige og sociale værdier – fx ved at tage hensyn til fortidsminder og landskabet, samt sikre stabile forhold for medarbejdere.

 

Krav til planlægning og registrering

Kravene til planlægning og registrering er grundfundamentet for at auditoren kan vurderede de sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser for skovdriften og se om skovejeren lever op til kravene i skovstandarden.

Skovplanlægningssystemet skal tilpasses størrelsen og brugen af skoven.

Skovejeren skal fastsætte en politik og en målsætning for den bæredygtige skovdrift på ejendommen som skal indeholde:

 • en overordnet målsætning for skovejendommen
 • alle væsentlige delmål og politikker for skovdriften

Derudover skal skovejeren have skriflig dokumentation som kan inddeles i følgnede grupper:

 • Indledende registreringer
 • Løbende registreringer
 • Salg af certificeret træ

Den skriftlige dokumentation skal omfatte følgende:

Indledende registreringer:

 • Målsætning og politik for skovdriften.
 • Beskrevne fremgangsmåder for styring af alle dokumenter og registreringer der sikre at:
  • de kan genfindes
  • de periodevis bliver gennemgået og om nødvendigt opdateret
  • den gyldige udgave af relevante dokumenter er tilgængelig
  • forældede dokumenter straks fjernes fra alle udstedelsessteder og brugssteder
 • En beskreven procedure for skovejerens årlige vurdering af sin skovdrift i forhold til den fastsatte målsætning og politik.
 • Et skovkort over de certificerede arealer
 • Fastlæggelse af den gennemsnitlige tilladte årlige hugst i perioden
 • Dokumenterede registreringer af:
  • Udlagte biodiversitesarealer, herunder urørt skov
  • Tinglyste fredninger, Naturbeskyttelseslovens § 3 områder og evt. kortlagte Natura 2000-skovnaturtyper.
  • Fortidsminder og kulturspor.
  • Naturværdier. Blandt andet områder med en stor biodiversitet eller med sjældne dyr/planter. (Kan f.eks. være en ’nøglebiotopregistrering’, en ’naturværdibedømmelse’ eller ejerens egen registrering af ejendommens vigtigste naturværdier)
  • Evt. arealer med hjemmehørende arter som ikke må konverteres til ikke hjemmehørende arter
  • Skovens adgangsforhold (veje og større stier) samt særlige anlæg for friluftslivet
  • Arealer udlagt til intensive driftsformer
 • Plejeplan for biodiversitetsarealer
 • Evt. retningslinier for udnyttelse af andre produkter fra skoven

Løbende registreringer:

 • Dokumenterede driftsregistreringer der entydigt refererer til skovkortets opdeling:
  • Kulturregistreringer
  • Årligt forbrug af sprøjtemidler
  • Årligt gødningsforbrug
  • Årlig hugst på det certificerede areal
 • Registrering af afholdte arrangementer, ekskursioner, møder og skriftlige henvendelse fra brugere og andre eksterne parter m.v.
 • Registrering af observerede skader forårsaget af udefrakommende faktorer samt en vurdering af effekten af disse på skovdriften.

Salg af certificeret træ:

 • Det er op til skovejeren om produkterne fra det certificerede areal sælges som certificerede eller ej.
 • Sælges produkter fra skoven som certificerede skal der som minimum for hver leverance gives følgende information enten via faktura, følgeseddel eller måleliste:
  • ƒSkovens navn som det fremgår af certifikatet
  • Hvilke produkter som er omfattet
  • ƒMængde af de leverede produkter
  • ƒDato/periode for levering
  • ƒFormel erklæring om at produkterne er certificerede
  • ƒCertifikatnummer og evt. logolicenskode

 

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!