pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Procedure for certificering - hvordan kommer du i gang?

Skilt smallFor både certificring af skovdrift og sporbarhed vil den typiske procedure for et certificeringsforløb være som beskrevet i det følgende: 

1) Beslutning om certificering

Det første skridt mod certificeringen er beslutningen om at føre det ud i livet. En PEFC certificering er et frivilligt værktøj for skovejere og virksomheder. Læs mere om fordele ved en PEFC certificering her.

I denne fase kan det være en god ide at tage kontakt til et certificeringsfirma eller et konsulentfirma der vejleder skove og virksomheder i forbindelse med certificering. Det er ligeledes en god ide at indhente tilbud fra flere certificeringsfirmaer. Læs mere om hvad det koster her

2) Ansøgning udarbejdes

Når beslutningen er taget skal den nødvendige dokumentation udarbejdes. Kravene til dokumentation er ikke de samme for sporbarheds- og skovcertificering.

Dokumentationen skal for skovcertificeringens vedkommende være tilgængelig for det certificeringsfirma som skal foretage auditten. Dokumentationen kan enten være i form af et IT baseret planlægningssystem, en eksisterende driftsplan, en grøn driftsplan eller lignende. Kravene til dokumentation er kort beskrevet under skovcertificering.

Ved sporbarhedscertificering er det smart at samle dokumentationen for certificeringen i en styringshåndbog. Kravene til dokumentation er kort beskrevet under sporbarhedscertificering.

For begge typer certificering er det vigtigt at medarbejdere - såvel de som tager beslutningerne og dem der udfører arbejdet - orienteres og evt. inddrages i denne fase. Et certifikat er ikke bare et stykke papir, men en dokumentation for den drift der føres på ejendomme/virksomheden. Derfor er det vigtigt at alle der arbejder på distriktet eller i virksomheden er orienteret om de punkter i certificeringen, som har betydning for deres virkeområde. 

3) Ansøgning sendes

Når ansøgningen er klar sendes den til det certificeringsfirma man ønsker at benytte. Det er en god ide at have kontaktet certificeringsfirmaet først for at være sikker på, at man får sendt alt det relevante materiale med. 

4) Vurderingsproces

Certificeringsfirmaet analyserer ansøgningen og vurderer om ansøgeren lever op til dokumentationskravene. På baggrund heraf forbereder certificeringsfirmaet en plan for den videre vurdering af ansøgeren. Planen fremlægges for ansøgeren, som giver tilsagn om processen skal fortsætte.

Certificeringsfirmaet sammensættes herefter et team, som skal forestå den videre audit. 

5) Audit

Ansøger og auditor(er) mødes hos ansøgeren. Her vurderes om ansøger kan certificeres eller evt. hvilke ændringer, som skal ske, før ansøgeren kan certificeres.

For skovcertificering indeholder en hovedaudit følgende faser:

  • En interessenthøring. Forud for hovedauditten skal certificeringsfirmaet gennemføre en interessenthøring af relevante interessenter. Relevant information fra eksterne parter skal herefter inkluderes i vurderingen af skovdriften.

  • Ansøgers skovdrift/virksomhed skal auditeres mod gældende standard(er). Vurdering af overensstemmelse af kravene i ”PEFC Danmarks skovstandard” for deltagere i en gruppecertificering baseres på sampling. Her vurderes om der er overensstemmelse med certificeringskravene og om ansøger kan certificeres eller evt. hvilke ændringer, som skal ske, før ansøgeren kan certificeres.

  • Når forholdene er vurderet giver auditorholdet et skriftligt og et mundtligt resume af deres observationer til ansøgeren.

  • Auditorholdet giver certificeringsfirmaet en certificeringsrapport. Ansøgeren får certificeringsrapporten til gennemlæsning og har mulighed for at kommentere indholdet inden den gives til certificeringsfirmaet.

For sporbarhedscertificering er der ikke krav om en interessenthøring, men derudover svarer en hovedaudit for en sporbarhedscertificering til den for skovcertificering. 

6) Certificeringsfirmates beslutningen om certificering

Efter auditten træffer certificeringsfirmaet/gruppelederen beslutningen om ansøger kan opnå certificering eller ej. Certifikat udstedes når der foreligger en positiv beslutning om certificering. 

7) Evt. ansøgning om logolicens

Når skovdistriktet eller virksomheden har fået et gyldigt certifikat kan der ansøges om en logolicens hos PEFC Danmark. Licensen er en nødvendighed for at kunne anvende PEFC logoet. Hent licensansøgningsskema her

8) Opfølgende audit

Certificeringsfirmaet udfører regelmæssigt (oftest en gang årligt) opfølgende audit af skovejendomme og virksomheder for at vurdere om de fortsat lever op til kravene i den danske ordning

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!