pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Dansk skovbrug

forest-red-green

De danske skove har mange forskellige funktioner og opfylder mange samfundsmæssige behov. Skovene leverer blandet andet træ til industrien og energiforsyningen, indeholder store naturværdier og tilbyder oplevelser til befolkningen.

Udbredelse og ejendomsstruktur

Det danske skovareal dækker omkring 608.000 ha opgjort efter FAO’s internationale definition af skov. Skovarealet udgør således godt 14% af landets samlede areal. Skovarealet har i gennem en længere årrække været stigende.

Omrking 70% af arealet er ejet af private og selskaber, 4% er ejet af fonde og stiftelser og 24% er ejet af staten eller andre offentlige institutioner.

Der findes tæt på 29.000 skovejere i Danmark, hvoraf få ejere ejer et stort areal, mens der samtidig findes et meget stort antal små ejendomme.

Langt de fleste af de små skovejendomme findes i tilknytning til en landbrugsejendom og skovene er ofte for små og ulønsomme til at udgøre en selvstændig driftsgren for ejendommen. Træproduktionen fra de mindre skove spiller dog alligevel en betydende rolle, da mange af ejerne går sammen i større enheder med fælles administration og dermed søger at mindske de størrelsesmæssige ulemper.

Det lovgivningsmæssige grundlag

I Danmark findes detaljerede love og regler for hvilke aktiviteter skovejere kan gennemføre på deres ejendom.

Skovloven er den primære lov, som definerer, hvilke skove der er fredskovspligtige og hvilke krav der stilles til driften af disse. Den første større regulering af skovbruget blev udstedt i 1805. Skovloven har haft som formål at sikre skovressourcen og dens produktionsevne. Den nuværende skovlov fra 2004 har til formål at fremme en bæredygtig drift af landets skove.

Den stiller i nogle tilfælde også krav til driften af skove, som ikke er fredskovspligtige. Over 90% af skovarealet er registret som fredsskov og er dermed omfattet af skovloven. Fredskov kan ikke konverteres til anden arealanvendelse uden særlig dispensation og krav om erstatningsskov. Af andre love skal særligt nævnes naturbeskyttelsesloven, hvis primære formål er en generel beskyttelse af en række naturtyper over en vis størrelse, sikring af offentlighedens adgang til naturen – herunder de danske skove, samt at sætte vilkår for fredninger af større områder eller særlig sårbar natur.

Skovenes organisation

Miljøministeriet er ressortansvarlig på skovområdet. Ansvaret er delegeret til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er ansvarlig for at implementere national og international skovpolitik og står dermed for den overordnede planlægning for skovdrift på nationalt niveau.

Lidt atypisk findes i den danske skovlovgivning ingen krav om planlægning af skovdrift på den enkelte ejendom, ligesom at skovejeren ikke skal søge eller anmelde når der skal hugges i skoven.

De danske skovejere er velorganiserede i forskellige lokale og nationale foreninger. Dansk Skovforening er de private skovejeres brancheorganisation.

Desuden er op i mod 6.000 ejere af mindre skovejendomme organiseret i lokale skovdyrkerforeninger, der dels hjælper ejerne med rådgivning og drift af skoven, dels agerer skovpolitisk. På tilsvarende måde samarbejder mange private skovejere med HedeDanmark og andre skovbrugskonsulenter.

Et stort antal grønne og sociale organisationer deltager aktivt i den skovpolitiske dialog. Det gælder f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, WWF-Verdensnaturfonden, BAT-kartellet, Friluftsrådet og Verdens Skove. Endvidere har en række organisationer som f.eks. Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening særlige interesser i skovene

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!